Alert 11/16/21 | 5:01 PM: Santa Clara County remains in a drought emergency, despite the rain. Learn more
FYI 11/29/21 | 3:08 PM: Mobile COVID-19 testing bus at Valley Water will be available on Wednesdays through the end of the year. Learn more
Keeping Safe
Protecting homes, businesses and transportation networks
Image
Flooding and Safety
Page Title
Flooding & Safety
Back to top

Flood Protection Resources

Are you flood ready?

The past year has shown that we need to be prepared for anything. Climate change has made extreme weather the new normal, and as the rainy season approaches, we ask that you take some time to make sure you are ready in case of a flood.

While Valley Water's projects have improved flood protection for more than 100,000 homes, businesses and properties, parts of Santa Clara County are susceptible to flooding every year.

As we all spend more time in our homes during these challenging times, we invite you to use this guide as a resource to follow nine essential steps to GET FLOOD READY and keep your home and businesses safe in case of a flood.  Click here to view the nine essential tips.

Make an emergency plan / Preparese para una inundacion / Lập kế hoạch khẩn cấp dành cho gia đình / 制定家庭应急计划

The first step toward being flood-ready is being prepared for any emergency.

Discuss how you will communicate during a disaster with members of your household. Agree on a meeting spot in case you are separated, and make sure everyone knows a safe route to higher ground in the event of flooding. Write all these details down and share a copy with each member. After designing your plan, start putting an emergency kit or “go-bag” together with essential items.

El primer paso para estar listo en caso de una inundacion es estar preparado para cualquier emergencia.

La próxima vez que se reúnan los miembros de su hogar, conversen sobre cómo se comunicarían durante un desastre. Pónganse de acuerdo en un lugar de reunión en caso de que se separen, y asegúrese de que todos conozcan una ruta segura hacia una zona elevada en caso de que haya una inundación. Escriba todos estos detalles y entréguele una copia a cada miembro. Luego de diseñar su plan, comience a armar un kit o bolso de emergencia con artículos esenciales.

Bước đầu tiên hướng tới chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với lũ lụt là chuẩn bị cho mọi trường hợp khẩn cấp.

Lần tới khi quý vị gặp nhau, hãy thảo luận về cách thức mọi người liên lạc với nhau khi xảy ra thiên tai.  Thống nhất về địa điểm tập trung cho gia đình quý vị trong trường hợp quý vị bị tách ra và đảm bảo mọi người đều biết tuyến đường an toàn đến vùng đất cao hơn trong trường hợp xảy ra lũ lụt. Ghi tất cả các thông tin chi tiết này vào và chia sẻ cho mọi thành viên trong gia đình biết. Sau khi lên kế hoạch, hãy bắt đầu chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp hay “túi lên đường” gồm có mọi thứ cần thiết.

准备好应对各种紧急情况是做好防洪准备的第一步。

下次一家人相聚时,请讨论一下在灾难期间该如何保持沟通联系。约定一个家庭集合点,如果彼此分散可以选择在此汇合;要确保在发生洪灾时,每个人都知道通往更高地势的安全路径。记录下具体的内容,每个家庭成员人手一份。制定好计划之后,开始准备一个应急包或“随手”包,装好必需用品。

 

Know your flood risk / Conozca su riesgo de inundación / Nhận biết nguy cơ lũ lụt / 了解您面临的洪灾风险

You don’t have to live next door to a creek to be flooded from storms, backed-up storm drains, and run-off from overtopping creeks. Learn the location of your neighborhood streams and the direction in which they flow. To check whether your house is in a FEMA designated flood zone, enter your address online in the FEMA Flood Map Service Center at MSC.FEMA.gov.

No hace falta vivir junto a un arroyo para que una tormenta genere una inundacion, los desagües pueden taparse o su área puede recibir el flujo del agua de un arroyo desbordado. Conozca la ubicación de los arroyos de su vecindario y vea en qué dirección corren. Para verificar si su hogar está en una zona de inundación designada por FEMA, ingrese su dirección postal en el Centro de Servicio de Mapas de Inundaciones de FEMA en la página de internet MSC.FEMA.gov.

Quý vị không cần phải sống ngay cạnh con lạch thì mới bị lũ lụt do bão, do cống thoát nước mưa ứ dồn lại, và do nước tràn bờ từ các con lạch. Hãy tìm hiểu vị trí của các con suối gần nơi quý vị ở và hướng chảy của chúng. Để kiểm tra xem nhà của quý vị có nằm trong khu vực lũ lụt do FEMA xác định hay không, hãy nhập địa chỉ của quý vị vào Trung Tâm Dịch Vụ Bản Đồ Lũ Lụt của FEMA.

即使您的附近没有溪流,也有可能会面临因暴风雨、暴雨排水道以及小溪倒流引发的洪灾。欲了解您所处社区溪流的位置及其流动方向,您可以在FEMA Flood Map Service Center网页上(MSC.FEMA.gov) 输入您的地址,查看您的房子是否位于FEMA指定的洪灾区域。

 

Insure your property from flood hazards / Asegure su propiedad contra riesgos de inundaciones / Mua bảo hiểm lũ lụt cho khu đất / 购买洪灾保险

If you do live in a FEMA designated flood zone, you must purchase flood insurance if you have a federally insured mortgage. Renter’s insurance is also available through the National Flood Insurance Program. To find a local agent, you can go online to FloodSmart.gov or call the NFIP help center at 1-800-427-4661.

Even if you have a policy already, most homeowners and renter’s insurance policies don’t cover damage from natural disasters such as earthquakes or floods. You need a separate policy, and there is usually a 30-day waiting period.

Si vive en una zona de inundación designada por FEMA, debe comprar un seguro contra inundaciones como requisito para mantener una hipoteca respaldada por el gobierno federal. También hay un seguro de alquiler disponible a través del Programa Nacional de Seguro Contra Inundaciones (NFIP). Para encontrar un agente local, puede consultar en línea en la página de internet FloodSmart.gov o llamar al centro de ayuda del NFIP al 1-800-427-4661.

Aun cuando ya tenga una póliza, sepa que la mayoría de las pólizas de seguros para propietarios e inquilinos no cubren daños causados por desastres naturales como terremotos o inundaciones. Necesita una póliza aparte, y, por lo general, hay un período de espera de 30 días para que entre en vigor.

Nếu quý vị sống trong khu vực lũ lụt do FEMA xác định, quý vị phải mua bảo hiểm lũ lụt nếu quý vị có thế chấp có bảo đảm của liên bang. Bảo hiểm của người thuê nhà cũng có sẵn qua Chương trình Bảo Hiểm Lũ Lụt Quốc Gia. Để tìm đại lý bảo hiểm tại địa phương, quý vị có thể lên mạng hoặc gọi điện đến trung tâm trợ giúp của NFIP theo số 1-800-427-4661.

Ngay cả khi quý vị đã mua bảo hiểm, thì hầu hết các chính sách bảo hiểm của chủ nhà và người thuê nhà đều không chi trả cho thiệt hại do thiên tai như động đất hoặc lũ lụt. Quý vị cần một chính sách bảo hiểm riêng và thường có thời gian chờ là 30 ngày.

如果您生活在FEMA指定的洪灾区域,并有联邦担保的抵押贷款,您必须购买洪灾保险。租房者也可以通过国家洪水保险计划获得保险。您可以在FloodSmart.gov网页或致电NFIP帮助中心:1-800-427-4661查找本地保险代理。

即使您已经购买了保险,大多数房主和租户保险并不涵盖如地震或洪水等造成的自然灾害的损失。您需要另外单独的保险,并且这类保险通常会有30天的等待期。

 

Download disaster and emergency apps / Descargue aplicaciones para alertas de emergencias / Tải các ứng dụng về thiên tai và khẩn cấp / 下载防灾应急应用程序

Preparing for emergencies can be overwhelming. If you don’t know where to start, download Santa Clara County’s emergency preparedness app “ReadySCC” on your smartphone from the Apple App Store or Google Play.

Prepararse para las emergencias puede ser abrumador. Si no sabe por dónde empezar, descargue la aplicación de preparativos de emergencia del condado de Santa Clara “ReadySCC” en su celular inteligente desde la App Store de Apple o Google Play.

Việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp có thể quá sức. Nếu quý vị không biết bắt đầu từ đâu, hãy tải ứng dụng chuẩn bị sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp “ReadySCC” của Hạt Santa Clara trên điện thoại thông minh của quý vị từ App Store của Apple hoặc Google Play.

应急准备工作可能令人感到手足无措。如果不知该从何处入手,请将水务局的应急准备应用ReadySCC载到您的智能手机上Apple App StoreGoogle Play均可下载)

 

STAY INFORMED DURING STORMS & EMERGENCIES

As the flood protection authority for the county, Valley Water takes flood protection seriously. Every year before winter, Valley Water crews prepare our waterways to help carry floodwaters safely. Our crews are hard at work removing vegetation and sediment to improve the flow of water. During the rainy season, our crews go out during and after storms to clear creeks that we manage of debris and fallen trees that can cause blockage and result in flooding. We go the extra mile to help keep residents flood safe.

You too can take precautions to keep your family, property, and business flood-safe. You don’t need to share a fence with a creek to experience a flood. Many residents are unknowingly exposed to flood risks from storms, backed-up storm drains, and run-off from overtopping creeks. The first step toward being safe from floods is knowing your risk.

QUESTIONS? Call Valley Water at (408) 265-2600 or use Access Valley Water, our online customer service portal.

For any public inquiries on basic flood information, such as flood insurance, zones, mapping, etc., please send the inquiry to our Community Projects Review Unit (CPRU). They can be reached at 408-630-2650 or at [email protected]